Onze Visie

Vertrouwen uitstralen, waardoor
zelfvertrouwen kan groeien.

Kinderopvang Duimelot Zenderen. Betrokken Kinderopvang sinds 1994.

Kinderen zijn vanaf jonge leeftijd ontdekkers met een grenzeloze nieuwsgierigheid. Ze hebben elk hun eigen unieke doelen, interesses en manieren om gevoelens en intenties kenbaar te maken. De mate waarin jonge kinderen deze vaardigheden tot uiting kunnen brengen, hangt af van de ontvankelijkheid en de steun die kinderen krijgen van hun omgeving. Bij Duimelot hebben we vertrouwen in wat kinderen zelf laten zien en wij sluiten daarop aan. We maken daarvoor gebruik van de pedagogiek en visie van Emmi Pikler.

De Pikler Pedagogiek gaat uit van vrije, zelfstandige bewegings- en spelontwikkeling en onverdeelde aandacht tijdens de verzorging. Wij geven dit vorm binnen een voorspelbaar dagritme. Dit biedt herkenning en dus een gevoel van veiligheid met zich mee.

We hebben "Vertrouwen in de Basis", daardoor hangt er bij ons een open en vriendelijke sfeer, waarbij met kalme en rustige stem met de kinderen gecommuniceerd wordt. De kinderen weten wat ze kunnen verwachten tijdens een opvangdag. Dit wordt steeds op dezelfde manier gedaan en benoemd. Er is samenwerking tussen de pedagogisch medewerker en het kind.

A man should look for what is, and not for what he thinks should be. - Albert Einstein

 

Een foto genomen bij het Strantgut van Ute Strub in Berlijn.

Een foto genomen bij het Strantgut van Ute Strub in Berlijn.

Emmi Pikler

Emmi Pikler werd in 1902 in Wenen geboren. Ze werd aan het kinderziekenhuis van de Universiteit van Wenen tot kinderarts opgeleid. De nadruk lag op preventie en op het belang van zelfstandige bewegingsontwikkeling en op aandachtige verzorging. 

Toen Emmi Pikler in 1931 een dochter kreeg, besloten zij en haar man hun kind nooit te forceren in haar ontwikkeling. Ze wilden haar eigen ritme respecteren en haar vanaf het begin de mogelijkheid geven haar eigen initiatief in beweging en spel te volgen. Emmi Pikler werd bevestigd in haar hypothese dat een kind - wanneer het de kans krijgt te onderzoeken en te leren in zijn eigen tempo - beter leert zitten, staan, spreken en denken dan een kind dat gestimuleerd of geholpen wordt in haar ontwikkeling. Vervolgens begeleide Emmi Pikler tien jaar lang ouders op de manier waarop zij met haar dochter omging. Ze hielp ouders te vertrouwen op de aangeboren competenties van hun kinderen en het eigen ritme te respecteren. Pikler zag deze kinderen over het algemeen opgroeiden tot vrolijke, nieuwsgierige en coöperatieve kinderen.

Klik hier voor activiteiten die ik vanuit de Pikler Pedagogiek aanbied of voor aanvullende informatie.

Opvoedingsdoelen & Interactievaardigheden

De 4 opvoedingsdoelen bieden ons als kinderopvang een wettelijk kader. Wij moeten zorgen voor verantwoorde kinderopvang, in een veilige en gezonde omgeving. We moeten daarbij rekening houden met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden en op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgaan. Kinderen hebben recht op respect voor hun autonomie, waarbij grenzen worden gesteld en structuur wordt geboden voor hun gedrag. Zo kunnen kinderen zich emotioneel veilig en geborgen voelen.

Kinderopvang moet kinderen spelenderwijs uitdagen in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. We moeten kinderen in staat stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. Kinderen moeten hun sociale competentie kunnen ontwikkelen door ze te begeleiden in hun interacties. Zo worden spelenderwijs kennis en sociale vaardigheden bijgebracht. Kinderen worden daardoor in staat gesteld steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.

Bij verantwoorde kinderopvang hoort de overdracht van normen en waarden. Dit doen we door te praten en uit te leggen. Kinderen moeten worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

 
IMG-20170201-WA0005.jpg

Emotionele veiligheid

Hiernaast een plaatje van fysieke en emotionele veiligheid. Beiden zijn belangrijk als basis om goed te kunnen groeien en ontwikkelen, Een kind kan zich bij ons veilig voelen met vaste leeftijdsgenootjes en vaste pedagogisch medewerksters.

 
IMG-20170201-WA0007.jpg

Persoonlijke competentie

Met het begrip persoonlijke competentie wordt gedoeld op brede persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Pedagogisch medewerksters zorgen voor een uitdagende leefomgeving. Door goed te observeren zien de pedagogisch medewerker wat een kind nodig heeft om zijn persoonlijke competenties verder te kunnen ontwikkelen.

 
IMG-20170201-WA0009.jpg

Sociale competentie

Naast de opvoedingssituatie van thuis is de kinderopvang dé perfecte plek om sociale competenties op te doen, omdat kinderen leeftijdsgenootjes tegen komen waar ze mee kunnen oefenen en zich aan kunnen meten.

 
IMG-20170201-WA0011.jpg

Waarden en normen

Leren wat wel en niet kan: hoe je sociaal acceptabel te gedragen. Er zijn veel ongeschreven gedragsregels in onze maatschappij. Kinderen krijgen binnen de kinderopvang de gelegenheid hiermee te oefenen en er langzaam in te groeien. Ook het oefenen in het (rollen)spel, biedt kinderen de mogelijkheid om zich regels eigen te maken.

Team

Het Té GEKKE team van Duimelot

Het Té GEKKE team van Duimelot

Het team van Duimelot Zenderen, bestaat uit 12 dames en 1 heer. Meerdere dames zijn al ruim 10 jaar werkzaam bij Duimelot. Daarnaast wordt ons team ondersteund door stagiaires die een schooljaar bij ons praktijkervaring opdoen. Samen dragen ze zorg voor een prettige en warme leefomgeving voor jullie kind.

Jullie kind krijgt bij Duimelot de "ruimte" om zelf "stappen" te mogen zetten binnen een hecht en betrokken team!!!


Jeanine Mulder Pikler Pedagoog

Jeanine Mulder Pikler Pedagoog

Ik voel me bevoorrecht dat ik de belangrijkste ontwikkeling van een kind van dichtbij mag meemaken, Samen met mijn pedagogisch medewerkers bieden we kinderen optimale ontwikkelingskansen door een inspirerende leefomgeving waarin het kind zijn eigen onderzoek kan vormgeven, want wij hebben vertrouwen in het eigen leervermogen van kinderen. We hebben ‘Vertrouwen in de Basis’.
— Jeanine