Wij willen graag stabiliteit bieden voor de kinderen die wij opvangen. Onze kernwaarden Betrokkenheid, Geborgenheid en Veiligheid moeten te verenigen zijn met ons ruilbeleid.

 

Daarom hebben wij gekozen voor het gegeven dat elk kind 6 ruilmogelijkheden heeft op jaarbasis. Evt. mag een (nationale)feestdag ook geruild worden met een andere dag. Dit kunnen we helaas niet in de schoolvakanties aanbieden.

De uren van de niet afgenomen dag komen in een ruilpotje, mits de niet afgenomen dag minimaal 1 werkdag (24 uur) van tevoren is aangegeven. Uren moeten al wel in het ruilpotje zitten voordat ze eruit gehaald kunnen worden. Graag aangeven tegen welke dag je een dag wilt ruilen, wanneer het vooraf teruggeruild wordt. Ruiluren zijn een maand voor de datum en een maand na de datum, in te zetten. Bijvoorbeeld 15 juli wordt een opvangdag niet afgenomen, dan kan die dag in de tussenliggende periode van 15 juni tot 15 augustus ingezet worden. Ruilen is een service binnen onze opvang, het is geen recht!!!

 

Ruilaanvragen ontvangen wij graag via de mail.

 

Er zijn vaste dagen voor jullie kind gereserveerd. Wanneer jullie van mening zijn dat de opvang onvoldoende flexibiliteit biedt, dan bestaat de mogelijkheid om uw opvangdagen om te zetten naar flexibele opvang.

 

Voor elke opvangdag worden Pedagogish medewerksters ingeroosterd. T.a.v. het aantal pedagogisch medewerkster mogen wij een aantal kinderen van een bepaalde leeftijd tegelijk opvangen. Dit is wettelijk bepaald binnen de leidster/kindratio. Het kan voorkomen dat wij een ruilvraag niet kunnen honoreren, omdat wij een extra pedagogisch medewerkster in zouden moeten plannen. Evt. een extra dag(deel) afnemen zou dan wel mogelijk kunnen zijn.

 

Wij houden graag het belang van uw kind en de groep in de gaten. Wij doen ons best om aan allerlei eisen te voldoen waarmee we het welbevinden van kinderen kunnen waarborgen.